Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Applicatie: De door Mr Sjef ontwikkelde applicatie voor het ondersteunen van Medewerkers bij leeractiviteiten;

Klant: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of zijn bedrijf die met Mr Sjef een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Licentieovereenkomst: De overeenkomst tussen Partijen waarbij aan de Klant het recht wordt verleend gebruik te maken van de Applicatie;

Locatie: De locatie gefaciliteerd door de Klant waar Mr Sjef in opdracht van de Klant de Training geeft of dient te geven;

Materialen: Alle door Mr Sjef ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde (digitale) materialen, video’s, content beschikbaar middels de Applicatie, inhoud van een Training, teksten, afbeeldingen, adviezen, offertes en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

Medewerker: De natuurlijke persoon, werkzaam bij de Klant, die een Training volgt en/of die gebruik maakt van de Applicatie;

Mr Sjef: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mr Sjef gevestigd aan Haadwei 51 a te Damwâld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80187153;

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Mr Sjef en de Klant;

Partijen: Mr Sjef en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk (zie hierboven voor het postadres van Mr Sjef) of via de e-mail (support@mrsjef.nl);

Training: De fysieke of online training die Mr Sjef in het kader van de Overeenkomst verzorgt.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes en voorstellen van Mr Sjef, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Mr Sjef uitdrukkelijk Schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant.

2.4. Indien op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van Mr Sjef een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Mr Sjef.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mr Sjef vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Mr Sjef niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Mr Sjef het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Mr Sjef gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.8. Mr Sjef heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing worden verklaard, dan wordt de Klant Schriftelijk van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3. Voorstel en offertes

3.1. Ieder voorstel en alle offertes van Mr Sjef zijn vrijblijvend.

3.2. Offertes en voorstellen van Mr Sjef hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien de Klant de offerte of het voorstel na de geldigheidsduur accepteert, dan is het mogelijk dat Mr Sjef deze acceptatie niet aanvaardt en een nieuwe offerte of een nieuw voorstel naar de Klant stuurt.

3.3. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mr Sjef opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Mr Sjef zijn voorstel of offerte baseert.

3.4. Mr Sjef kan niet aan zijn voorstel, offerte of inhoud van een (e-mail)bericht worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, de offerte of de inhoud van een (e-mail)bericht, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mr Sjef niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7. Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

3.8. Door Mr Sjef aan de Klant verstrekte voorstellen of offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Mr Sjef en mogen zonder toestemming van Mr Sjef niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte of het voorstel van Mr Sjef.

 

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, dan heeft Mr Sjef het recht het volgende aan de Klant in rekening te brengen:
a. De reeds uitgevoerde werkzaamheden op basis van het uurtarief van Mr Sjef;
b. De gereserveerde arbeidstijd op basis van het uurtarief van Mr Sjef;
c. Voor zover van toepassing, de annuleringskosten die Mr Sjef aan een ingeschakelde derde partij dient te betalen.

5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 6. Looptijd, verlenging en opzegging van de Licentieovereenkomst

6.1. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. De looptijd van de Licentieovereenkomst komen Partijen Schriftelijk overeen.

6.2. De Licentieovereenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch verlengd met de periode waarvoor de Licentieovereenkomst is aangegaan, tenzij de Licentieovereenkomst tegen het einde van de looptijd door een der Partijen is opgezegd.

6.3. Opzegging van de Licentieovereenkomst dient Schriftelijk te geschieden, tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

6.4. Na het einde van de Licentieovereenkomst wordt de mogelijkheid van de Klant om de Applicatie te gebruiken, afgesloten. Indien het voor Mr Sjef technisch gezien niet mogelijk is het gebruik van de Applicatie af te sluiten, dan dient de Klant na het einde van de Licentieovereenkomst op eerste verzoek van Mr Sjef de Applicatie uit zijn online omgeving te verwijderen. Indien de Klant geen gehoor geeft aan dit verzoek, dan heeft Mr Sjef het recht voor de periode dat de Klant nog gebruik kan maken van de Applicatie het op dat moment geldende tarief voor het gebruik van de Applicatie aan de Klant in rekening te brengen.

6.5. Nadat de mogelijkheid voor het gebruik van de Applicatie is afgesloten, heeft de Klant geen toegang meer tot de data die is opgeslagen in de Applicatie. Op verzoek van de Klant kan Mr Sjef deze data aan de Klant verstrekken. Een dergelijk verzoek dient door de Klant Schriftelijk bij Mr Sjef ingediend te worden voorafgaand aan het einde van de Licentieovereenkomst. Mr Sjef heeft het recht de kosten die hij voor het verstrekken van de data maakt aan de Klant in rekening te brengen, zoals arbeidstijd maal het uurtarief van Mr Sjef.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Mr Sjef zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Mr Sjef heeft, naar aanleiding van de Overeenkomst, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

7.2. Mr Sjef heeft het recht, zonder de Klant daarvan in kennis te stellen, bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

7.3. Mr Sjef heeft de Training en de Applicatie naar beste vermogen samengesteld. Mr Sjef kan echter niet garanderen dat het volgen van de Training of het gebruiken van de Applicatie leidt tot een bepaald gewenst resultaat. De Applicatie wordt aan de Klant ter beschikking gesteld zoals deze is (“as is”), zonder enige vorm van garantie.

7.4. Indien door omstandigheden een Training niet door kan gaan en verplaatst dient te worden naar een andere datum, dan stelt Mr Sjef de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In een dergelijk geval zullen Partijen met elkaar in overleg treden om een nieuwe datum voor de Training vast te stellen.

 

Artikel 8. Tarieven en extra kosten

8.1. Mr Sjef heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen en het aangepaste tarief op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Indien een aangepast tarief op een bestaande Overeenkomst van toepassing wordt verklaard, dan wordt de Klant Schriftelijk ruim van te voren van een tariefwijzing in kennis gesteld.

8.2. Indien Mr Sjef door oorzaak van de Klant extra kosten of uren moet maken of aanvullende werkzaamheden uitvoert, dan is Mr Sjef gerechtigd deze kosten, uren of aanvullende werkzaamheden aan de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 9. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant

9.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Mr Sjef aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mr Sjef worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

9.2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.3. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

9.4. De Klant dient zijn volledige medewerking te verlenen zodat Mr Sjef zonder vertraging de Overeenkomst kan uitvoeren.

9.5. De Klant dient zorg te dragen voor een geschikte locatie voor de Training, tenzij Partijen daarover andere afspraken hebben gemaakt.

9.6. Indien Mr Sjef een Training geeft op de Locatie, dan:
a. Dient de Klant tijdig zorg te dragen voor een geschikte ruimte waar de Training kan plaatsvinden;
b. Draagt de Klant kosteloos zorg voor de door Mr Sjef in redelijkheid gewenste faciliteiten op de Locatie;
c. Dient de Klant ervoor zorg te dragen dat de Locatie waar en de omstandigheden waarin Mr Sjef de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Klant dient zodanige maatregelen te treffen dat Mr Sjef tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

9.7. De Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn Medewerkers tijdens een Training.

9.8. De Klant is gehouden Mr Sjef onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.9. De Klant vrijwaart Mr Sjef voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan aan Mr Sjef toerekenbaar is.

9.10. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Mr Sjef die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Klant onrechtmatig jegens Mr Sjef handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Mr Sjef daardoor lijdt, waaronder omzetverlies, wachttijd en extra gemaakte kosten.

 

Artikel 10. Inloggegevens

10.1. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van inloggegevens. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van een account dat verband houdt met de Licentieovereenkomst, dan dient de Klant Mr Sjef daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

Artikel 11. Uitvoeringstermijn

11.1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn. Mr Sjef zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te komen. Niet-tijdige uitvoering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Mr Sjef.

11.2. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat Mr Sjef alle gegevens en zaken van de Klant heeft ontvangen die voor Mr Sjef noodzakelijk zijn om een aanvang te maken met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3. In het geval dat een door Mr Sjef met de Klant overeengekomen uitvoeringsstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 12. Facturatie en betaling

12.1. Facturatie voor de Training geschiedt maandelijks achteraf.

12.2. Facturatie voor de Licentieovereenkomst geschiedt maandelijks of per jaar vooraf.

12.3. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

12.4. De Klant dient de van Mr Sjef ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

12.5. Betaling dient zonder korting, verrekening of opschorting te geschieden.

12.6. Bezwaren tegen een factuur dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 7 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Mr Sjef te worden ingediend. Een dergelijk bezwaar schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

12.7. Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim en stuurt Mr Sjef een betalingsherinnering via de e-mail. Indien de Klant geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering, dan heeft Mr Sjef het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn.

12.8. Indien Mr Sjef de uitvoering van de Overeenkomst opschort omdat de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan:
a. Wordt de Klant daarvan Schriftelijk in kennis gesteld;
b. Is Mr Sjef niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant daardoor lijdt.

12.9. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

12.10. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande vordering(en), ongeacht andersluidende aanwijzing van de Klant.

12.11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Mr Sjef op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en op straffe van verval van rechten in ieder geval binnen 30 dagen na het zich voordoen van de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft aan Mr Sjef Schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.2. Na het indienen van de klacht dient de Klant Mr Sjef de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

13.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Mr Sjef is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
a. Mr Sjef bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de Locatie wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. Na het sluiten van de Overeenkomst Mr Sjef ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. De Klant zijn verplichtingen jegens Mr Sjef niet of niet tijdig nakomt.

14.2. Indien Mr Sjef de uitvoering van de Overeenkomst opschort, dan stelt Mr Sjef de Klant daarvan Schriftelijk op de hoogte.

14.3. Mr Sjef is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.4. Mr Sjef is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

14.5. De ontbinding van de Overeenkomst door Mr Sjef geschiedt middels een Schriftelijke verklaring en zonder tussenkomst van een rechter.

14.6. Indien Mr Sjef de Overeenkomst ontbindt, dan is Mr Sjef niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door de ontbinding lijdt.

14.7. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort, dan worden alle tot aan het moment van de ontbinding resp. opschorting door Mr Sjef uitgevoerde werkzaamheden aan de Klant in rekening gebracht.

14.8. Mr Sjef behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gemiste omzet.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Mr Sjef kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

15.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Mr Sjef is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Mr Sjef tegen alle aanspraken ter zake.

15.3. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van een Medewerker op de locatie waar de Training wordt gegeven.

15.4. Mr Sjef garandeert niet dat de Applicatie zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet (geheel) beschikbaar zijn of niet volledig functioneren van de Applicatie.

15.5. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.6. Adviezen worden door Mr Sjef naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch Mr Sjef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Mr Sjef, maakt.

15.7. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een Medewerker, al dan niet naar aanleiding van een Training of van content in de Applicatie, gebruik maakt van een of meerdere diensten van Microsoft.

15.8. Voor zijn dienstverlening kan Mr Sjef afhankelijk zijn van (online) diensten of systemen van derde partijen. Mr Sjef is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat derde partijen wijzigingen doorvoeren in hun (online) diensten of systemen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

15.9. Mr Sjef is niet aansprakelijk indien geen gebruik kan worden gemaakt van de Applicatie door het niet of niet goed functioneren van de apparatuur of het systeem van de Klant of van een (online) dienst of software die door een derde aan de Klant wordt geleverd.

15.10. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor verlies van de inloggegevens van de Klant. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van een account van de Klant wordt gemaakt.

15.11. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval.
15.12. Iedere aansprakelijkheid van Mr Sjef voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten, dataverlies, vertragingsschade en bedrijfsstoring.

15.13. Indien Mr Sjef aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Mr Sjef beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mr Sjef gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Mr Sjef voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis niet verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid van Mr Sjef beperkt tot het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 maand, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde bedrag voor de Overeenkomst voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

15.14. De aansprakelijkheid van Mr Sjef ontstaat slechts indien de Klant Mr Sjef, onverwijld en, op straffe van verval van rechten, in ieder geval binnen 30 dagen na de constatering van de toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Mr Sjef, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming en Mr Sjef ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mr Sjef in staat is adequaat te reageren.

15.15. De Klant vrijwaart Mr Sjef voor vorderingen die derden tegen Mr Sjef instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Mr Sjef niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden Mr Sjef op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Mr Sjef mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

15.16. De Klant is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.

15.17. Elke rechtsvordering wegens een handelen en/of nalaten van Mr Sjef verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken en in ieder geval door verloop van 1 jaar na het einde van de Overeenkomst.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. Mr Sjef is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; rellen; stroomstoring; cybercriminaliteit; epidemieën; pandemie; brand; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Mr Sjef de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; stakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; blokkades; boycot; storing in telecommunicatienetwerken; verkeersstoring; verkeersongeval; internetstoring; storing in e-mailverkeer; autopech; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving; storing of gebreken in de (online) diensten of software van een derde.

16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van een door Mr Sjef ingeschakelde derde partij.

16.3. Mr Sjef heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mr Sjef zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4. In het geval dat Mr Sjef door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Mr Sjef het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Mr Sjef gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden. De Klant wordt Schriftelijk in kennis gesteld van een dergelijke opschorting of ontbinding.

16.5. In het geval dat Mr Sjef ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan, dan heeft Mr Sjef het recht dit gedeelte aan de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1. Mr Sjef verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mr Sjef kan de Klant het privacybeleid van Mr Sjef raadplegen dat op de website van Mr Sjef is gepubliceerd.

 

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Materialen berusten bij Mr Sjef.

18.2. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Mr Sjef te allen tijde te respecteren.

18.3. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Mr Sjef is het niet toegestaan Materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, via welk medium dan ook, te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

18.4. Indien de Klant of een Medewerker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Mr Sjef, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Mr Sjef daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

18.5. Indien Mr Sjef constateert dat de Klant of een Medewerker in strijd handelt of heeft gehandeld met de intellectuele eigendomsrechten van Mr Sjef, dan heeft Mr Sjef het recht de mogelijkheid om de Applicatie te gebruiken, af te sluiten, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op compensatie.

 

Artikel 19. Vervaltermijn

19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Mr Sjef in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 20. Contractovername en stoppen met bedrijfsactiviteiten

20.1. Indien Mr Sjef zijn onderneming (gedeeltelijk) overdraagt of zijn rechtsverhouding die voortvloeit uit de Overeenkomst overdraagt, dan verleent de Klant middels het aangaan van de Overeenkomst bij voorbaat toestemming voor de overname van de Overeenkomst door de partij die de onderneming (gedeeltelijk) van Mr Sjef overneemt resp. die de rechtsverhouding overneemt en is de Klant verplicht zijn medewerking aan deze contractovername te verlenen zoals volgt uit artikel 6:159 BW.

20.2. Mr Sjef heeft het recht de Licentieovereenkomst tussentijds op te zeggen indien Mr Sjef stopt met zijn bedrijfsactiviteiten die betrekking hebben op de Applicatie en er geen overdracht plaatsvindt zoals omschreven in artikel 20.1. Mr Sjef is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt doordat Mr Sjef (gedeeltelijk) stopt met zijn bedrijfsactiviteiten. Indien de Klant de jaarlijkse vergoeding voor de Licentieovereenkomst vooraf betaald heeft, dan zal naar verhouding afgerekend worden.

20.3. Het is de Klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Mr Sjef enig recht uit een met Mr Sjef gesloten Overeenkomst aan een derde over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

Artikel 21. Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1. Alle geschillen tussen Partijen zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mr Sjef gevestigd is.

21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3. Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle rechtshandelingen tussen Partijen worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht.