fbpx

Disclaimer

Artikel 1. Definities
1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Mr Sjef: de gebruiker van dit privacy statement: Mr Sjef gevestigd aan de Haadwei 51a te Damwâld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80187153;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. lid: de natuurlijke persoon die is ingelogd op de website;
d. website: de website www.mrsjef.nl die door Mr Sjef wordt beheerd;

Artikel 2. Inhoud
2.1. Mr Sjef behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
2.2. Mr Sjef kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
2.3. Het aanbod van Mr Sjef op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden training. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken.
2.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Mr Sjef op de website binden Mr Sjef niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s, e.d.) berusten bij Mr Sjef, bij zijn licentiegever of bij het lid die de content op de website geplaatst heeft. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Mr Sjef, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.
3.2. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.
4.2. Mr Sjef garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Mr Sjef wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Content
5.1. Leden kunnen content op de website plaatsen. Mr Sjef heeft te allen tijde het recht content van de website te verwijderen.
5.2. Mr Sjef kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van content die door een lid op de website is geplaatst.

Artikel 6. Links naar websites van derden
6.1. In het geval dat Mr Sjef links van zijn website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Mr Sjef te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Mr Sjef geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Mr Sjef en Mr Sjef verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Mr Sjef in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Pin It on Pinterest

Share This