fbpx

Privacy statement

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Mr Sjef: de gebruiker van dit privacy statement: Mr Sjef gevestigd aan de Haawei 51a te Damwâld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80187153;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de oefening van zijn beroep op zijn bedrijf die met Mr Sjef een overeenkomst is aangaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mr Sjef en de klant;
d. websites: de websites die door Mr Sjef worden beheerd;
e. betrokkene: de natuurlijke persoon werkzaam bij of voor de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt dan wel de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Mr Sjef is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Mr Sjef volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Mr Sjef gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Mr Sjef verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: bedrijfsnaam van de klant, contactpersoon bij de klant (voornaam, achternaam en geslacht), de natuurlijke personen die de klant aanmeldt voor een training (voornaam, achternaam en geslacht) adres van de klant, e-mailadres van de klant, telefoonnummer van de klant en betaalgegevens van de klant.
3.2. Mr Sjef verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. E-mailadres, bedrijfsnaam, voor- en achternaam en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant/betrokkene;
b. Voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel profielfoto: om een account aan te maken voor de betrokkene op de Hoe..?Zo!-omgeving;
c. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst;
d. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: het onderhouden van een klantrelatie met de klant/betrokkene;
e. Geslacht: om de betrokkene te kunnen aanspreken met “mevrouw” of “meneer”;
f. E-mailadres en telefoonnummer: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
g. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres: het voldoen aan administratieve plichten;
h. Voornaam en e-mailadres: om de klant/betrokkene op de hoogte te houden van nieuws over Mr Sjef;
i. Betaalgegevens: het afhandelen van de betaling.

3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het inschrijven voor een training via de website dan wel bij het op enige andere wijze tot stand komen van de overeenkomst niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. Mr Sjef zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5. Mr Sjef verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Mr Sjef streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Mr Sjef zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
3.7. Het telefoonnummer van de klant wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1. Mr Sjef zal de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 5. Versturen van nieuwsbrieven
5.1. Indien de klant daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres emails door Mr Sjef gestuurd. In deze emails staat informatie over de dienstverlening van Mr Sjef.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
6.1. De klant kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
6.2. Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende wijzen:
a. door een e-mail te sturen naar administratie@mrsjef.nl met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Mr Sjef;
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
6.3. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
6.4. Indien de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal Mr Sjef zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit zijn mailinglijst verwijderen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1. Mr Sjef zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Mr Sjef daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
7.3. Indien Mr Sjef een derde partij inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan sluit Mr Sjef met deze derde partij een verwerkingsovereenkomst.

Artikel 8. Website bezoek en cookies
8.1. Mr Sjef gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Mr Sjef gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, dat een klant zich via de website kan inschrijven en dat de betrokkene ingelogd kan blijven op de website. Mr Sjef plaatst cookies voor analytische doeleinden. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op de privacy van de betrokkene. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld.
8.2. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.
8.3. Externe partijen gebruiken mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van de website en gebruiken deze gegevens elders op het internet voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties (Facebook Pixel). Via de website http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kan de betrokkene wel of geen surfgedrag gebaseerde advertenties van bepaalde individuele bedrijven “aan” of “uit” zetten.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens
9.1. Op verzoek verleent Mr Sjef aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Mr Sjef van hem bijhoudt en verstrekt Mr Sjef de betrokkene een kopie van deze gegevens. Verder biedt Mr Sjef de betrokkene de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Mr Sjef van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Mr Sjef worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Mr Sjef. Mr Sjef reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
9.2. Indien Mr Sjef op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert of verwijdert, dan stelt Mr Sjef de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 10. Contact
10.1. Voor vragen over de wijze waarop Mr Sjef gegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Mr Sjef van de betrokkene verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Mr Sjef.

Contactgegevens:
Mr Sjef
Haawei 51 a
9104 BC  Damwâld
e-mail: administratie@mrsjef.nl

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen
11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Mr Sjef verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
11.2. Gegevens die via de website aan Mr Sjef worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.

Artikel 12. Privacy beleid van derden
12.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Mr Sjef aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant/betrokkene het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 13. Wijzigingen
13.1. Mr Sjef behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Mr Sjef raadt de klant/betrokkene aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 14. Datalek
14.1. Indien zich bij Mr Sjef een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Mr Sjef daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Mr Sjef dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Mr Sjef de klant en de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Klacht indienen
15.1. Indien de klant/betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Mr Sjef niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest

Share This